Wednesday, 28 November 2012

ಓ ಮೇಘಮಾಲೆ

ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ವೈಚಿತ್ರವಲ್ಲವೇ, 
ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವ ಆಕಾಶ ,
ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಬಗೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.No comments:

Post a Comment